حضور در نمایشگاه بین المللی الکامپ 94

 94بازدید استاندار محترم استان زنجان از شرکت گروه آفتاب در نمایشگاه بین المللی الکامپ